La sindicatura de comptes detecta 19 irregularitats a l’ Ajuntament socialista de Sant Andreu de la Barca

En un extens informe publicat ahir, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic de Catalunya, feia un seguit de recomanacions al consistori.

Concretament es tracta de 19 punts que intentarem resumir de la millor manera possible i que es poden ampliar mitjançant l’ informe que es pot consultar a documents adjunts, els principals arguments del contundent escrit són aquests;

Els llocs de treball d’Intervenció i de Tresoreria estan ocupats mitjançant nomenaments accidentals per un decret d’Alcaldia (vegeu l’apartat 1.2.2.2). Durant l’any 2014 la Intervenció de l’Ajuntament no ha fet cap informe resum dels resultats dels controls efectuats respecte de la gestió econòmica de la corporació (vegeu l’apartat 2.1).

En relació amb la fiscalització mensual de les nòmines del personal de l’Ajuntament, la Intervenció no ha formulat cap advertiment escrit sobre la procedència de les retribucions complementàries i d’altres retribucions no emparades per la normativa incloses en les nòmines (vegeu l’apartat 2.1). L’Ajuntament no disposa de la relació de llocs de treball preceptiva (vegeu l’apartat 2.2.1). L’Ajuntament no disposa, com a document integrant del pressupost aprovat per a l’any 2014, d’un exemplar de la plantilla de personal amb el total de les seves retribucions (vegeu l’apartat 2.2.1).

L’Ajuntament no té constituït el seu registre de personal (vegeu l’apartat 2.2.1). Tot i que la Comissió de Portaveus i les comissions informatives són òrgans col•legiats de l’Ajuntament, de les seves reunions no hi ha cap acta escrita i aprovada (vegeu l’apartat 2.2.2). Les retribucions del personal eventual han excedit les fixades i publicades en el BOPB per a aquest personal (vegeu l’apartat 2.2.3).

El personal funcionari i interí de l’Ajuntament percep, a més de les retribucions bàsiques i complementàries, una sèrie de complements retributius que no estan emparats per la legislació bàsica de l’Estat (vegeu l’apartat 2.2.4.3). No s’ha disposat dels informes de legalitat previs a l’aprovació de l’acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris i del personal interí per als anys 2008-2011 perquè no han estat lliurats (vegeu l’apartat 2.2.4.3).

Complement de productivitat (vegeu l’apartat 2.2.6.1). L’Ajuntament atorga gratificacions en concepte de treballs de categoria superior, plus de Nadal i plus de major dedicació per import fix i periòdiques en el temps tot i que les gratificacions no poden ser ni per import fix ni periòdiques en el temps (vegeu l’apartat 2.2.6.2).

En tres dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus de contractes que suposen un incompliment del que estableix l’article 86, apartat 2 del TRLCSP i que fan que la Sindicatura consideri que hi pot haver un fraccionament indegut del contracte (vegeu l’apartat 2.3.1). En algunes partides pressupostàries revisades, tant del capítol 1 com del capítol 2, s’ha detectat l’existència d’obligacions que no han estat registrades correctament (vegeu els apartats 2.2.5.1, 2.3.2.1, 2.3.2.4 i 2.3.2.5).

Els serveis de telefonia han estat contractats de forma directa, al marge de qualsevol procediment de contractació, i també altres de publicitat i propaganda (vegeu els apartats 2.3.2.2 i 2.3.2.4). La contractació de les pòlisses d’assegurances a partir de l’any 2008 s’hauria d’haver tornat a licitar la contractació del servei d’assegurances de l’Ajuntament (vegeu l’apartat 2.3.2.3). L’Ajuntament ha abonat de manera improcedent a dues lletrades les despeses en concepte de col•legiació. (vegeu l’apartat 2.3.2.4).

El contracte del servei de recollida d’escombraries, neteja viària, gestió de la deixalleria i recollida selectiva s’ha modificat pel que fa a: l’abast del contracte, el seu termini de vigència i el cost del servei previst. Aquestes modificacions haurien requerit un nou procediment de licitació que no va tenir lloc (vegeu l’apartat 2.3.2.5). Des del dia 20 d’octubre del 2014 l’Ajuntament ha prestat el servei de retirada de vehicles de la via pública sense contracte administratiu (vegeu l’apartat 2.3.2.5).

La mateixa Sindicatura finalitza l’ informe de la següent manera i valorant que “Les al•legacions formulades han estat analitzades per la Sindicatura de Comptes. El text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al•legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article