Esparreguera està elaborant el Pla d'Ordenació Urbanística del Municipi (POUM).

El POUM és l'eina d'ordenació integral del territori que ajuda a planificar el futur dels municipis, mitjançant la planificació del territori s'estableix on es situen les noves infraestructures i equipaments, on s'ubica l'activitat econòmica i comercial, on es podran construir nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar. El treball a desenvolupar seguirà unes directrius bàsiques ajustades a les necessitats del municipi: El POUM ha d'assegurar la preservació dels valors d'identitat d'Esparreguera i la seva coherència amb l'entorn territorial. El POUM ha d'establir les bases per a la millora de la qualitat social, econòmica i ambiental del municipi i el seu manteniment en el futur. Cal entendre el planejament com un camí solidari cap al benefici de la societat. Aquest pla ha de ser realista i assumible, el que suposa una acurada valoració de la viabilitat de les actuacions a tots els nivells, ajustades a un ordre de prioritats i a la capacitat tècnica i executiva de l'administració actuant. El POUM és el resultat d'un procés participatiu, en què es troba implicat el municipi i els agents que hi intervenen. Es garanteix i es fomenta la participació dels ciutadans mitjançant dos mecanismes clars: una forta aposta per la difusió del procés del POUM en els diversos formats existents (premsa, publicacions oficials, web i altres mitjans audiovisuals), i establir plataformes de participació mitjançant la realització de jornades informatives i participatives en les diverses fases de tramitació (principalment Avanç de Pla i Aprovació Inicial), a banda dels canals habituals (entrada d'al·legacions). El projecte ensi és una figura que te un període de vigència molt llarg, pel que es considera important consensuar els criteris bàsics de la seva redacció amb tots els partits polítics. Trobareu en aquesta pàgina web tots els documents vinculats al POUM que es vagin aprovant per part de la corporació. En aquest sentit es penjaran properament el Pla de Treball i el Programa de Participació Ciutadana. Així mateix, ja des d'ara es poden fer suggeriments des de la bústia de suggeriments habilitada en en un espai específic a la web del propi Ajuntamnt.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article