La Generalitat evita el bloqueig d'ajuntaments que provoca la LRSAL

La informació que des d’avui es troba disponible al web del Municat dóna compliment a l’anunci que va fer la vicepresidenta del Govern, el 26 de març, en la intervenció prèvia a la lectura al Parlament del Projecte de llei pel qual s’aprovaven determinades mesures relatives al Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2013,  

És un primer document que ha d’ajudar a clarificar el marc competencial i que pretén aportar major seguretat jurídica en la presa de decisions dels governs locals catalans. Joana Ortega ja va afirmar que un document explicatiu de la LRSAL, estaria a disposició dels ens locals i de la ciutadania abans de Setmana Santa i va remarcar que s’elaboraria “des del respecte a l’autonomia local i en coordinació amb la resta de departaments de la Generalitat”. El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha presentat avui una primera nota explicativa sobre la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), a Catalunya, adreçada als ens locals que pretén aportar major seguretat jurídica en la presa de decisions dels governs locals catalans.
La nota ha d’ajudar els ens locals a clarificar, en un primer nivell, el marc competencial existent. A partir d’aquí, s’aniran afegint documents posteriors que abordaran aspectes clarificadors i concrets de la LRSAL en la seva relació amb la Generalitat de Catalunya. Aquest document inicial facilita el posicionament de l’Administració de la Generalitat davant la LRSAL pel que fa a l’aplicació de la norma a Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la seva normativa de desplegament i, en especial, sobre la determinació en què han d’exercir-se les competències atribuïdes als ens locals. 
Aquesta nota explicativa s’ha articulat en nou apartats: els fonaments, les competències, els serveis mínims obligatoris, el cost efectiu dels serveis, les EMD, la fusió de municipis, la racionalització del sector públic, el règim retributiu i el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Dins d’aquests àmbits es dóna resposta a determinats aspectes de la Llei com ara què passa a partir de l’entrada en vigor de LRSAL amb els serveis socials, de salut, de consum o d’ensenyament que presta l’ens local, entre d’altres. Amb la finalitat de canalitzar els dubtes i les inquietuds que la LRSAL planteja en la seva aplicació a Catalunya, a més de la pàgina web de Municat on està disponible tota aquesta informació, Governació també ha posat a disposició del món local el següent correu electrònic per canalitzar dubtes i consultes: reformalocal.governacio@gencat.cat. A través del Municat es farà difusió de totes les respostes amb un interès comú pel món local.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article