Terminis de pagament en els sectors privat i públic (informe PIMEC)

PIMEC denuncia que només milloren els terminis de pagament en el sector privat i alerta que els canvis legislatius anunciats podrien produir una involució en els pagaments a les pimes i autònoms.

L’informe de PIMEC, elaborat a partir de 400 enquestes realitzades constata que el termini mitjà de cobrament del sector privat ha passat de 82 dies al 2012 a 75 dies al 2013. En aquest sentit, s’han reduït els terminis de cobrament un 8,5%, però encara estem per sobre dels 60 dies que fixa la Llei 15/2010 per a l’any 2013.

Per contra, el termini mitjà de cobrament dels proveïdors del sector públic es xifra en 134 dies. Aquest registre no ha millorat en el darrer exercici i és quatre vegades superior al que marcava la llei (30 dies).

L’estudi també assenyala que la ràtio de morositat de les empreses catalanes es xifra en el4,9%, una dècima per sobre la de l’any 2012 (4,8%). D’altra banda, el 65,8% de les empreses enquestades va tenir, el 2013, contractes o acords comercials amb clients que els exigien terminis de pagament superiors als 60 dies que estableix la Llei 15/2010. A més, el 69% de les empreses que van patir impagaments mai, o gairebé mai, van exigir els interessos de demora. Tot i així, un 92% de les pimes catalanes es posicionen a favor de la implantació d’un règim sancionador per solucionar el problema de la morositat.

Comparativa amb Espanya

Comparant la situació de la morositat a Catalunya respecte a l’Estat espanyol, l’informe posa de manifest que el sector privat català paga millor, ja que el termini de cobrament estatal és de 85 dies i el català de 75 dies. Per contra, l’administració catalana es comporta pitjor que l’espanyola perquè paga els seus proveïdors a 134 dies, 23 dies més que l’administració estatal, que paga a 111 dies de mitjana. Aquesta situació és deguda a les dificultats de liquiditat del Govern de la Generalitat, entre altres motius.

Canvis legislatius que poden posar en perill la millora en els terminis de cobrament

PIMEC alerta que els darrers canvis legislatius del Govern central podrien significar un pas enrere en la lluita contra la morositat. La patronal denuncia juntament amb la PMcM, que l’avantprojecte de Llei de Foment del Finançament Empresarial, particularment dues de les seves disposicions, permeten tornar al pacte entre les parts en els casos en què el deute o el crèdit se cedeixin a un tercer, superant els 60 dies establerts per llei i sense límit. En aquest sentit, si s’aplica aquesta mesura s’encaririen els costos de les pimes per cobrar en el termini establert, la qual cosa empitjoraria encara més la seva situació financera.

La patronal lamenta que determinades companyies amenacen els seus proveïdors de no contractar els seus serveis si s’acullen a l’IVA de caixa, per optar així per aquells proveïdors amb els quals poden deduir l’IVA sense haver-lo pagat. Tant és així, que l’informe de la patronal ha desvelat que del 39% de les empreses que complien els requisits per acollir-se a l’IVA de caixa, només ho ha fet el 9%.

En aquest sentit, PIMEC demana al Govern que inverteixi el subjecte passiu perquè el proveïdor quedi alliberat de l’obligació d’anticipar l’impost i es posi de manifest quins clients no paguen les seves factures.

PIMEC, amb l’objectiu de reduir de forma efectiva la morositat, proposa implantar mesures no coercitives d’intermediació extrajudicial com la figura del mediador; establir un mecanisme que asseguri que els contractistes paguin els seus subcontractats, i crear l’Observatori contra la Morositat, el qual permetria conèixer amb rigor el comportament en els pagaments en el nostre país i establir un règim sancionador. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article