El Prat presenta una sèrie de mesures per lluitar contra la violència masclista a la localitat

Societat.

Un dels pilars serà millorar la coordinació i organització interna dels propis recursos i serveis per fer front a les violències masclistes.
Un dels pilars serà millorar la coordinació i organització interna dels propis recursos i serveis per fer front a les violències masclistes.

El principal objectiu del pla és superar les estructures actuals per abordar les violències masclistes i interpel•lar altres agents socials i la ciutadania, que poden tenir un paper clau en la lluita contra les violències masclistes (VM), especialment des de la vessant de la prevenció i la detecció, "El Prat Violència 0" és el principi que guiarà el desenvolupament del pla.

La presentació del pla ha anat a càrrec de la regidora d'Igualtat, Anna Martín. De fet, en el mateix procés d'elaboració del Pla Integral contra les violències masclistes -que ha vingut acompanyat d'una diagnosi prèvia sobre aquesta problemàtica social i els recursos i serveis de la ciutat per fer-hi front-, s'ha implicat la ciutadania i el teixit social, mitjançant un procés participatiu.

La diagnosi s'ha realitzat a través de 16 entrevistes a figures de referència dels diferents recursos de la ciutat, també s'han analitzat 45 qüestionaris adreçats a les persones referents dels serveis i recursos rellevants en l'abordatge de la violència masclista.

A més, s'ha fet un grup de discussió amb 3 dones supervivents de violència masclista, que va permetre analitzar l'atenció dels serveis, els circuits que fan les usuàries i identificar potencialitats i dificultats (s'adjunta el document del pla i diagnosi, amb 25 conclusions i 22 propostes de futur).

A més d'implicar els diferents agents socials i la ciutadania en l'abordatge de les VM, el pla també es planteja dos objectius més: avançar en la coordinació i homologació del funcionament dels diferents serveis que aborden les violències masclistes per guanyar en eficiència i dotar el conjunt d'actuacions per front a les VM (ja siguin impulsades per les diferents àrees municipals, d'altres institucions o agents socials) d'un marc de referència comú.

Les tres línies estratègiques del pla, que es desplegaran amb 31 accions, són estratègies de prevenció en l'àmbit educatiu, comunitari i també a través d'accions de comunicació.

Les estratègies d'abordatge comprenen tres factors, les situacions d'especial complexitat, en què les violències masclistes coincideixen amb moltes altres causes de vulnerabilitat (socials, econòmiques...); la diversitat social i cultural, per adequar l'abordatge de les VM a les característiques de dones amb diferents perfils (per raó d'origen, cultura, diversitat funcional, situació administrativa, etc) i també a l'atenció dels fills i filles que són testimonis de violència masclista; i la millora de les intervencions adreçades a facilitar la recuperació de les dones que han patit VM (per a la inserció laboral, l'accés a un habitatge...)

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article