Fixada una nova proposta de liquidació definitiva provisional del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat

Economia.

Aspecte exterior de la empresa afincada a Sant Joan Despí.
Aspecte exterior de la empresa afincada a Sant Joan Despí.

La Comissió ha dut a terme un nou càlcul de la liquidació del contracte a partir de la proposta de liquidació aprovada el 6-11-2018 i, de conformitat amb els pronunciaments de la interlocutòria del TSJC, ha tornat a valorar aquells conceptes susceptibles de rescabalament, consistents en despeses del contracte derivades de la seva invalidesa.

El resultat de la liquidació és positiu en 53,86 milions d’euros. D’aquests 53,86 milions d’euros, hi ha 46 milions que la companyia ja ha abonat en conceptes juridicotributaris (42,2 milions d’euros d’Impost de Societats i 3,8 milions d’euros d’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) i que els haurà de reclamar primer a les agències tributàries corresponents.

La proposta de liquidació ha estat notificada a la societat concessionària que, a partir d’ara, disposa de deu dies per fer les al•legacions que consideri oportunes.

La Comissió de suport a la liquidació del contracte està integrada per representants dels departaments de Territori i Sostenibilitat, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, del Gabinet Jurídic de la Generalitat i de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article