La Generalitat vol potenciar l’ anomenada FP dual per afavorir el coneixement i facilitar l’ accés al món laboral

Societat.

El Departament d’Educació invertirà 4 milions d’euros en un nou model de formació professional dual pel proper curs 2019-2020.
El Departament d’Educació invertirà 4 milions d’euros en un nou model de formació professional dual pel proper curs 2019-2020.

Amb aquesta iniciativa, es vol millorar i facilitar la tasca dels centres que ofereixen aquesta modalitat formativa, i alhora poder incrementar exponencialment la xifra d’alumnes que cursen la modalitat, per tal d’assolir el 2025 la mitjana europea d’alumnat en formació dual, que se situa en el 30%.

Així, Educació publicarà una resolució que establirà les característiques del nou model, i que presenta canvis significatius, un d’ells és una distribució curricular única per a cada cicle formatiu.

Els darrers anys s’han implementat diferents distribucions curriculars que han anat evolucionant amb l’objectiu de millorar-les, fet que ha comportat que un mateix cicle implementat en diferents centres i anys tingui diferents distribucions.

D’altra banda, actualment hi ha dues organitzacions curriculars diferents per cada cicle en funció de si els alumnes opten per la modalitat dual o per la formació en centres de treball (FCT).

Aquest fet dificulta l’organització dels centres i la mobilitat de l’alumnat, també es vol adequar més el currículum dual a les activitats que l’alumnat duu a terme en els llocs de treball.

Per tots aquests motius, la nova proposta és fruit del treball col•lectiu dels agents que intervenen en l’FP dual i que han traslladat al Departament d’Educació.

El nou model varia l’organització dels cicles, en el primer curs, tots els alumnes d’un cicle formatiu cursaran el mateix currículum, que consistirà en mòduls de la professió i en mòduls transversals (formació i orientació laboral, emprenedoria i anglès).

Serà en el segon curs on hi haurà una part comuna de formació als centres i a partir d’aquí una especialització a l’empresa –tant per als que triïn la modalitat dual, com per als que facin formació en centres de treball-.

Un altre dels aspectes que s’introduiran és l’increment d’hores d’estada a l’empresa: pel que fa la dual serà de 1.000 hores, ampliables a 1.300 –actualment són de 900 hores com a màxim-; i en formació en centres de treball, de 500 ampliables a 600 –ara es fan 300/400 hores-.

Es potenciarà el treball per competències, és a dir, el desenvolupament de mòduls professionals de síntesi (grau mitjà) i de projecte (grau superior).

Uns projectes que hauran d’anar relacionats amb les estades a les empreses, s’hauran d’exposar en públic i podran ser avaluats entre professorat i tutors d’empreses.

S’incrementarà l’import de les beques que cobren els alumnes per les pràctiques, prenent com a referència el salari mínim interprofessional. Per tant, hi haurà una equiparació entre l’import de la beca i l’import del contracte.

Aquest fet té per objectiu assolir el 40% de contractes de formació, atès que actualment un 10% són contractes i un 90% són beques. Altres mesures que s’implantaran seran la creació de la figura d’instructor com a suport al tutor d’empresa, i la del tutor coordinador de diferents empreses –que ha de facilitar la feina de gestió administrativa de les micro i petites empreses-.

També es preveu un certificat de qualificacions de l’alumne que reconegui la seva formació per al seu currículum vitae, o una acreditació d’excel•lència formadora per a l’empresa.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article