Esplugues és el primer Ajuntament de Catalunya en donar compte de les despeses i activitats dels grups municipals

Política.

Es tracta d'una mesura pionera en un ajuntament, i s'ha portat a terme en compliment del Codi de Bon Govern.
Es tracta d'una mesura pionera en un ajuntament, i s'ha portat a terme en compliment del Codi de Bon Govern.

Segons les despeses realitzades, han estat tres els grups municipals que han de retornar alguna quantitat en no haver exhaurit el total de les aportacions. Es tracta dels grups de Canviem Esplugues, Esquerra Republicana de Catalunya i Cs.

Abans de la constitució del nou consistori sorgit de les darreres eleccions municipals, i en sessió extraordinària del ple municipal celebrada dimecres 12 de juny, s'ha donat compte per primera vegada al ple de l'aportació de la documentació comptable i de les despeses que han fet els diferents grups municipals.

Malgrat que la fiscalització dels comptes dels partits polítics és competència del Tribunal de Comptes (i no dels ajuntaments) i que la normativa actual únicament limita la possible despesa dels grups municipals per incorporar inversions o per la contractació de persones vinculades directament als ajuntaments.

L'Ajuntament d'Esplugues va aprovar el març del 2016 el seu Codi de Bon Govern en el qual, amb la voluntat d'oferir la major transparència en la utilització dels recursos públics, entre d'altres, acordava que els grups municipals donarien compte de la utilització dels recursos assignats per l'ajuntament al propi plenari abans de finalitzar la legislatura.

Una determinació pionera en l'actualitat i que reforça la voluntat d'absoluta transparència d'aquest Ajuntament. Com estableix el Codi de Bon Govern, en el punt vuitè, de 'Mesures de Bon Govern" en la gestió de les assignacions als Grups Municipals.

"Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s'aportarà a l'òrgan plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la liquidació corresponent."

Els imports econòmics aportats per l'Ajuntament que no hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les arques públiques.

L'aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ ingrés dels imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de presa de possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent".

Tots els grups municipals han aportat els seus comptes, a excepció de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) que, en el moment de celebrar-se la sessió plenària encara no ho havia fet, per la qual cosa li seran reclamats.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article