Consens entre Generalitat sindicats i patronals sobre les bases per al desplegament del model català de formació professional dual

Societat.

Es vol aconseguir que l’FP dual es consolidi com un instrument que contribueixi a la millora de l’ocupabilitat de les persones.
Es vol aconseguir que l’FP dual es consolidi com un instrument que contribueixi a la millora de l’ocupabilitat de les persones.

La Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals ha aprovat les bases per al desplegament del model català de formació professional dual, amb la participació i el consens dels agents socials i de l’administració educativa i laboral.

Aquestes nou accions prioritàries per al període 2020-2021, que es desprenen del Document de Bases, a banda del desplegament del model d’FP dual, la primera és la posada en marxa de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que serà l’encarregada d’impulsar la transformació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Està previst que l’Agència es posi en marxa al setembre del 2020, un cop estigui dotada pressupostàriament. Tindrà un sistema de governança que reproduirà el model de concertació de la Comissió Rectora, amb la creació d’una Junta de Govern, com a òrgan col•legiat de govern de l’Agència.

La resta d’accions prioritàries són, definir el model de participació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Un cop aprovats els Estatuts de l’Agència, se li adscriurà el Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que substituirà el Consell Català de l’FP, òrgan del qual dependran els consells sectorials com a òrgans de participació dels principals sectors productius.

Per això, la Comissió vol tirar endavant un procés de participació que tingui com a resultat el Reglament del Consell de Formació i Qualificació Professionals, que alhora anirà acompanyat de la regulació dels consells sectorials i del model de participació territorial.

Fomentar els centres d’FP integrada com a palanca de canvi, atès que esdevenen imprescindibles per a la transformació del sistema. Per a fer-ho, la Comissió Rectora ha acordat posar en marxa un grup de treball que permeti concretar els criteris generals sobre el model i la condició de reconeixement de centre integrat.

En un termini de vuit mesos la Comissió aprovarà el model català de centres integrats, que servirà com a base al Govern per al desplegament del decret de centres de formació professionals integrada.

Crear un sistema de prospecció que permeti una millor planificació de les necessitats formatives. A través d’aquest sistema es vol recollir tota la informació de manera integrada a partir d’una plataforma que permeti definir a curt, mig i llarg termini quines són aquestes necessitats.

Per dur-ho a terme, la Comissió Rectora ha acordat crear un grup de treball que tindrà com a objectiu elaborar el sistema i l’informe de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals.

Elaborar un sistema d’informació, orientació i assessorament per fomentar el treball en xarxa entre els diferents dispositius d’informació i orientació professional en l’àmbit de la formació professional.

És per això que s’ha acordat crear un grup de treball que tindrà com a objectiu elaborar el mapa actualitzat dels recursos d’informació i orientació i dels punts que presten els serveis d’informació i orientació.

Definir el model català d’avaluació i acreditació de competències professionals. En aquest sentit, s’ha acordat crear un grup de treball amb el propòsit de definir i desenvolupar el procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional i l’homologació i autorització dels centres i de les entitats i les persones que hi participen.

A més, en un termini de vuit mesos s’aprovarà el model català d’avaluació i acreditació de competències professionals, que servirà com a base al Govern per al desplegament del Decret del sistema d’avaluació i acreditació de competències professionals. Integrar la formació i acompanyament a professionals de la xarxa del sistema d’FP.

És per això que la Comissió Rectora ha acordat encarregar a un grup de treball la definició de les necessitats formatives del professorat, persones formadores i expertes.

En un termini de vuit mesos s’aprovarà l’informe-proposta de necessitats formatives del Pla de formació permanent per al professorat i per a persones formadores i expertes. i dissenyar l’avaluació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

Amb l’objectiu de garantir el compliment de les finalitats del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, és necessari realitzar periòdicament un informe d’avaluació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article