Castellví de Rosanes ja té un nou Pla director de l’aigua aprovat per unanimitat del ple

Societat.

La redacció del nou Pla s’ha finançat amb una subvenció de l’ACA per import de 9.000 euros i recursos propis.
La redacció del nou Pla s’ha finançat amb una subvenció de l’ACA per import de 9.000 euros i recursos propis.

El pla inclou una part de diagnosi en què s’han analitzat tant la xarxa actual en tots els seus vessants (infraestructura, consums, qualitat, etc.) com les demandes previstes en el futur, i conté també una guia amb les actuacions que caldran per solucionar els problemes detectats i poder afrontar amb garanties el mig i llarg termini.

La part de diagnosi del Pla director recull per exemple que la xarxa d’aigua potable de Castellví té moltes pèrdues, i en la part d’actuacions calcula que per resoldre aquelles intervencions a la xarxa de prioritat alta i molt alta caldria invertir al voltant d’1,4 milions d’euros.

El rendiment volumètric de la xarxa (aigua subministrada al municipi respecte aigua registrada pels comptadors) se situa, de mitjana, en un 56,98% i això posa en evidència les pèrdues d’aigua. Per barris, la pitjor situació és la del Taió, on el rendiment és del 46,63%. El rendiment de la xarxa de Can Sunyer-Valldaina és del 58%, mentre que a la resta del municipi és del 65,19%.

Alhora, el Pla director també ha detectat aspectes a millorar en alguns dipòsits actuals, força trams de canonades amb materials vells i obsolets que cal canviar i diverses zones amb excessos de pressió que s’han de solucionar.

Per reduir pèrdues i posar al dia les instal•lacions caldrà, per exemple, canviar totes aquelles parts de la xarxa amb materials antics, prioritzant aquells punts on s’ha detectat un índex elevat de fuites o avaries.

També s’hauran de fer actuacions per reduir i estabilitzar la pressió de la xarxa (això permetrà gestionar millor eventuals avaries i fuites).

Alhora, el pla preveu actuacions per millorar el sistema de protecció contra incendis, per incrementar l’eficiència energètica del sistema i per fer-lo més flexible.

El Pla director calcula que les inversions que calen per solucionar els problemes actuals, per una banda, i afrontar amb garanties el futur fent el sistema més flexible i eficient, de l’altra, tenen un cost d’uns 7 milions d’euros.

Aquestes actuacions, el pla les ordena per prioritat (molt alta, alta, mitjana i baixa), per tal que l’Ajuntament pugui tenir una guia a l’hora de decidir, segons els recursos disponibles, l’ordre d’execució.

D’aquests 7 milions totals, aproximadament 1,4 corresponent a les actuacions de prioritat alta i molt alta. Hi ha algunes intervencions d’arranjament, com la substitució de canonades al C/Tarragona, que s’han pogut fer parcialment els darrers mesos, i per a d’altres, com la millora de la xarxa al polígon Rosanes, l’Ajuntament ha demanat una subvenció.

A part, per exemple, no s’ha inclòs en el pressupost del pla una actuació molt important com la connexió entre el dipòsit del nucli antic i l’intermedi del Taió perquè és una obra que ja està en marxa.

Per a tota la resta, però, caldrà buscar els recursos necessaris per poder afrontar la inversió per solucionar els problemes actuals, reduir pèrdues –sobretot a Can Sunyer-Valldaina i al Taió (l’Ajuntament es va fer càrrec definitivament d’aquesta darrera xarxa el 2018, ja que anteriorment era privada)- i assegurar un sistema en condicions, flexible, eficient i preparat per a les necessitats a mig i llarg termini.

Durant el ple, el regidor d’Hisenda, Joan Carles Almirall, va comentar però que amb el volum total d’inversió requerit pel pla, “per aquest Ajuntament és inassumible d’arranjar en un curt termini de temps tots els aspectes de millora inclosos en el Pla director."

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article