Sant Boi repartirà ajuts per la crisis sanitària només a les unitats familiars que tinguin menys de 5.000€ al banc i un 30% menys d’ ingressos

Política.

Amb aquest objectiu es posa al seu abast un ajut puntual municipal de 450,00 €.
Amb aquest objectiu es posa al seu abast un ajut puntual municipal de 450,00 €.

L’objecte d’aquests tipus d’ajuts és atendre les necessitats bàsiques de les persones que han patit una disminució dels seus ingressos a causa de la pandèmia del coronavirus amortir l'impacte social i econòmic en les famílies, persones autònomes i petites empreses de Sant Boi.

Ho poden sol•licitar aquelles unitats convivencials en la que algun dels seus membres, com a mínim, es trobi en situació d'atur (ERTO, finalització de contractes temporals), disminució o cessament d'activitat motivada per la crisi de la Covid-19, des de l'1 de març de 2020 i mentre duri l'estat d'alarma.

A més hauran de complir requisits com que la persona sol•licitant consti empadronada a Sant Boi, com a mínim des de l’1 de gener de 2020, que els ingressos nets totals de la unitat convivencial hagin disminuït com a mínim en un 30% respecte als mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma.

Que els ingressos de la unitat de convivència familiar no superin 1,50 vegades l'IRSC ponderat, és a dir els següents imports mensuals: 1 membre = 1.138,24 €/mensuals, 2 membres = 1.173,44 €/mensuals, 3 membres = 1.223,91 €/mensuals i 4 membres o més = 1.264,71 €/mensuals.

Que la unitat convivencial no disposi de fons propis, en comptes bancaris o altres productes financers similars, superiors als 5.000,00 € i que no tingui expedient obert a serveis socials. En cas que es tingui, pot adreçar-se als serveis socials municipals per sol•licitar qualsevol servei o ajuda que consideri oportú.

Que la persona sol•licitant no es trobi cobrant en el moment de la presentació de la sol•licitud cap prestació, ajut o subsidi concedit per la mateixa causa.

En el cas de persones que, tenint dret a alguna d'aquestes prestacions l'hagi demanat però encara no hagi començat a cobrar-la, podrà obtenir aquest ajut que, en cas de ser atorgat, haurà de ser reintegrat en dos mensualitats a comptar des del moment en que es sigui efectiu el pagament de la corresponent prestació.

Per consultar els tràmits i més dubtes es pot consultar l’ enllaç https://seuelectronica.santboi.cat//llibres.nsf/ca-WebTemesperID/0A01A7DBE930773EC125853B0039B12A?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=7B267205129A5056C125854D003DAA0B&ViaRecepcio=WEB&Seu=S.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article