Fem Sant Andreu assegura que “el govern socialista ha assignat a dit més de 570.808,91€ amb encàrrecs directes a 14 proveïdors saltant-se la llei”

Política.

Sempre ha existit el rumor que Sant Andreu Televisió era un mitjà de comunicació “comprat” per Enric Llorca.
Sempre ha existit el rumor que Sant Andreu Televisió era un mitjà de comunicació “comprat” per Enric Llorca. | Arxiu: Llorca governa amb Cs.

Cal destacar que segons la llei, totes les partides pressupostàries superiors a 15.000€ destinades a serveis que ofereixen persones donades d’ alta com a treballadores autònomes, han de superar un concurs o una licitació, que en aquests casos no s’ ha complert.

Segons explica la formació municipalista, el passat divendres 3 de juliol va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes, aquesta comissió té per objecte l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la Legislació Reguladora de la Comptabilitat de les Entitats Locals.

I continuen, "els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’Entitat Local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions. Alhora sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116). Fem Sant Andreu abans de res, vol agrair la feina dels tècnics responsables en tot aquest procés." 

En aquest procés d’anàlisi Fem Sant Andreu constata que se li ha impedit l’accés lliure a la informació, “només podíem consultar la immensa documentació en un únic ordinador compartit per tots els grups municipals i sota cita prèvia.”

A més a més, “no comptàvem amb tota la documentació com per exemple les factures, i certes peticions d’informació que mai se’ns va facilitar. Per la nostra condició de regidors i regidores s’entén de manera implícita que exercim les nostres funcions de control i fiscalització del òrgans de govern de la Corporació.”

Així ho recull l’article 58 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, els números 1 i 4 de l’esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

En l’anàlisi de l’exercici no pressupostari 2019 han detectat, “que s’han produït devolucions a compte de les quotes de reparcel•lació del Sector 21, el famós centre comercial Atrium i pagaments per interessos de demora segons diferents Sentències contra l’Ajuntament.”

Sense deixar la qüestió volen aprofundir en l’activitat de dos proveïdors que són els membres de Sant Andreu Televisió, “però que facturen a l’Ajuntament com a persones físiques diferents. Mitjançant la documentació que se’ns ha facilitat per portar a terme l’estudi dels comptes de la Corporació, observem que entre la proveïdora Maria Isabel Hornos citada al punt quart de l’informe, ha factura 27.662,35 € en 21 factures, i el proveïdor Manel Gómez ha facturat 26.444,55 € en 23 factures, citat en el punt cinquè de l’informe.”

Per finalitzar, des de Fem Sant Andreu asseguren que, “posarem a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’informe elaborat pel nostre Grup Municipal. Estem estudiant si aquestes incidències detectades en l’exercici 2019, i ja recollides amb anterioritat per l’informe 16/2016 de la Sindicatura i l’incompliment reiterat de la Llei de Contractes del Sector Públic, poden suposar la vulneració de la legislació vigent, i per tant obligar-nos a emprendre accions legals i demanar responsabilitats polítiques.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article