Fem Sant Andreu demana un ple extraordinari per exposar que l’ Alcalde “multiplica de mitjana el que cobren la resta d’integrants del Govern constituint un sou encobert”

Política.

L’ Alcalde socialista Enric Llorca serà sempre recordat per, enmig de la pandèmia Coronavirus, declarar persones non grates al MHP Quim Torra i la Consellera de Salut Alba Vergés.
L’ Alcalde socialista Enric Llorca serà sempre recordat per, enmig de la pandèmia Coronavirus, declarar persones non grates al MHP Quim Torra i la Consellera de Salut Alba Vergés.

Anuncien que si el plenari municipal no aprova la modificació de retribucions, "considerarem esgotada la via política, després d’una petició formal via carta i la convocatòria del ple extraordinari, iniciaríem llavors, la via judicial amb una denúncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya."

La formació municipalista assegura que, “les retribucions per assistències de l’alcalde als òrgans col•legiats són abusives, i entren en contradicció amb les recomanacions de l’Oficina Antifrau, com amb diverses sentències judicials i informes jurídics.”

El passat setembre Fem Sant Andreu va sol•licitar per carta a Enric Llorca la modificació de les indemnitzacions que percep per assistències als òrgans col•legiats de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Asseguren que aquesta pràctica, “és contrària a dret segons diverses sentències judicials i informes jurídics, i contradiu directament les recomanacions de l’Oficina Antifrau.”

Per ser més concrets, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local va fixar limitacions tant pel que fa al contingut dels drets econòmics dels càrrecs electes locals com pel que fa al nombre màxim de càrrecs electes als que es podia designar dedicació exclusiva.

Fonamentant la Llei 27/2013, l’Oficina Antifrau de Catalunya, entre altres, fa la següent recomanació: “L’import que es fixi en concepte d’assistències a reunions d’òrgans col•legiats ha de ser igual per a tots els membres que conformen l’òrgan col•legiat. Les diferències dels imports només són acceptables en cas d’assistència a sessions de diferents òrgans col•legiats municipals. En qualsevol cas, no és admissible que per a la persona que presideix l’òrgan o per a les persones que conformin l’equip de govern es fixin imports diferents en concepte d’assistències a les sessions d’aquest òrgan que per a la resta de membres electes que l’integrin.”

Els regidors/es de govern amb dedicació exclusiva, perceben dues pagues extres atribuïdes als treballadors i funcionaris de l’Ajuntament sense ser-ho, per altra banda, en el mateix plenari Fem Sant Andreu proposa corregir una flagrant irregularitat.

Els regidors amb dedicació exclusiva Juan Pablo Beas, Saray Cantero, Luis Oulego i Montserrat Tobella s’han adherit al conveni col•lectiu dels treballadors de l’Ajuntament sense ser-ho.

Qüestió que ha provocat que es beneficiessin de la pujada de salari d’un 2% (al gener del 2020) segons fixava el conveni, com també s’han beneficiat d’altres beneficis del mateix com per exemple el cobrament de dues pagues extres, una per puntualitat i l’altra de productivitat, ambdues pagues segons conveni del 2011 ascendeixen a 845€ cadascuna.

Fem Sant Andreu sosté que els càrrecs electes i/o poders públics, no es regeixen ni es poden acollir als convenis dels treballadors de la corporació municipal perquè no ho són.

A més, en l’àmbit d’aplicació del mateix conveni especificat en l’article 1, indica que aquest s’aplicarà i regularà les relacions de treball entre la Corporació i el personal funcionari al seu servei.

En el ple extraordinari convocat a petició del grup municipal de Fem Sant Andreu, s’haurà de debatre i votar una proposta de modificació de les retribucions proposada per FEM. Aquesta proposta de modificació només pretén retornar a la legalitat les quanties que perceben l’alcalde i regidors esmentats.

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article