Reforcen els instruments que garanteixen la integritat de la gestió pública i la transparència a Gavà

Política.

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el Codi Ètic de Conducta i Bon Govern.
El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el Codi Ètic de Conducta i Bon Govern.

L’Ajuntament de Gavà ha fet un nou pas endavant en la millora dels factors que incideixen en l'ètica pública i el bon govern. Ha estat a través d’un Codi que avui ha aprovat el Ple municipal amb el suport de tots els grups municipals.

Aquest document reforça el Codi de Bon Govern subscrit el 2016 per part de l’alcaldessa, els regidors i regidores del Govern Municipal i el personal eventual de confiança.

Consta de dos objectius fonamentals com establir els principis ètics i les normes de conducta que se’n deriven, alhora que determinar els principis de bon govern Així mateix serà el punt de partida per a la redacció i desenvolupament del Pla d’Integritat de l’Ajuntament de Gavà.

El Codi Ètic i de Bon Govern estableix els principis que regiran l’acció de govern. Quant als principis ètics, destaca el respecte als drets fonamentals i les lliberts públiques, l’exercici de les funcions de representació pública amb la dignitat que exigeix la imatge de l’Ajuntament; la integritat; l’exemplaritat, la honestedat i desinterès subjectiu; el respecte i la igualtat de tracte, l’objectivitat, imparcialitat, independència i neutralitat, i la lleialtat i sentit institucional.

Pel que fa als principis de bon govern, assenyala la satisfacció de l’interès públic general; la transparència i retiment de comptes; el foment de la participació; la qualitat dels serveis; l’accessibilitat i simplificació i la garantia de l’equitat en l’accés als serveis, i l’agilitat, eficàcia i eficiència.

Se sumen, la col•laboració i la coordinació entre administracions; l’impuls de la modernització i millora contínua de la gestió, i el desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització.

Els compromisos generals són exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat, formular la declaració de béns i drets patrimonials i no buscar l’accés informació que no li correspon tenir, com tampoc fer-ne un mal ús.

El Codi de Conducta i Bon Govern respon a l’aplicació de la Llei del Bon Govern 19/2014, i del Reglament Orgànic Municipal, el seu contingut ha estat sotmès a la consulta de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

El document estableix un mecanisme de control: la Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de Gavà, aquest òrgan rebrà les consultes, problemes o qüestions ètiques procedirà a donar resposta a les mateixes a través de propostes, recomanacions o informes.

La Comissió tindrà el caràcter d’òrgan consultiu i es reunirà una vegada a l’any en sessió ordinària i, en cas de reclamacions o dubtes, en sessions de periodicitat trimestral, les actes seran d’accés públic.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article