L’equip de govern i CUP Esparreguera segellen un acord a través del qual assumeixen l’impuls d’algunes accions polítiques locals en matèria d’Habitatge

Política.

El pacte és idèntic al que es va signar amb C’s però d’inversions i despeses finançades amb romanents de tresoreria.
El pacte és idèntic al que es va signar amb C’s però d’inversions i despeses finançades amb romanents de tresoreria.

Fruit d’aquest pacte avui s’ha signat un decret de delegació específica de gestió que confereix al regidor adscrit al grup municipal de la CUP, Miguel Guiral, l’acció política en aquest àmbit per tal que pugui impulsar l’elaboració i aprovació del Reglament d’habitatges buits i el Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent.

Així mateix, gestionarà la declaració com a bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment dels immobles amb indicis de desocupació per tal que se’ls hi pugui aplicar el recàrrec en l’IBI, d’acord amb la corresponent ordenança fiscal i també assumeix les tasques per tal d’incloure el municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

En el ple del passat mes de març es va acordar la moció d’aprovació del reglament d’inspecció d’habitatges buits i la creació del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, presentada pel grup municipal de la CUP.

L’aprovació d’aquesta moció va suposar l’inici d’un procés de negociació entre el referit grup polític municipal i l’equip de govern, format pel PSC i Esparreguera en Comú.

Ha culminat amb la proposta de l’alcaldia de conferir delegació especifica de gestió a favor del regidor Miguel Guiral per tal que pugui impulsar acció municipal en matèria d’Habitatge, inclosa dins la regidoria d’Urbanisme i Paisatge Urbà.

Aquesta delegació li confereix facultats com la representació de l’Ajuntament en l’àmbit de les matèries objecte de delegació, la direcció, inspecció i impuls dels serveis i obres i el desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.

Aquestes competències estaran sota la supervisió del regidor coordinador de l’Àrea de Territori, Rogeli de la Cruz, i en coordinació, per les implicacions en matèria fiscal, amb el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols.

Les atribucions concretes que li han estat delegades són l’elaboració i aprovació del Reglament d’habitatges buits i del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, d’acord amb les premisses establertes a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal número 1, regulador del recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

També s’encarregarà d’iniciar el procediment de declaració com a bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment dels immobles del municipi amb indicis de desocupació i de la confecció del padró 2022.

Per ser lliurat a la regidoria de Serveis Econòmics, amb el recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a habitatges permanentment desocupats establert, d’acord amb la seva corresponent ordenança fiscal i les legislacions autonòmiques i estatals.

Així mateix, Miguel Guiral gestionarà l’elaboració d’expedients i tasques per tal de incloure el municipi d’Esparreguera en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article