A l’ Ajuntament d’ Esplugues li surten els números

Política.

El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, ascendeix a 140.012.872,65 € a 31 de desembre de 2020.
El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, ascendeix a 140.012.872,65 € a 31 de desembre de 2020. | Arxiu.

La comissió general de comptes ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups exceptuant el GMR que s’ha abstingut el Compte General de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici econòmic 2020, que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió del 27 de juliol de 2021 i dels criteris comptables que determinen la seva elaboració.

L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i completa de la situació econòmic -patrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2020.

Els principals estats comptables són el compte de resultats econòmic - patrimonials i el balanç: a) Resultat de la gestió ordinària: 8.732.957,01€; b) Resultat d’altres partides no ordinàries: 262.586,49€; c) Resultat de les operacions financeres: 267.160,22€; amb un resultat total de l’exercici de 9.262.703,72€.

El balanç a 31 de desembre de 2020 presenta un actiu total de 159.988.960,65€, dividit entre actiu no corrent per un import de 129.214.621,58€, que recull l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix a 30.774.339,07€, que agrupa els fons líquids de tresoreria, per import de 25.404.655,50€ i els deutors a curt termini, per import de 5.369.683,57€.

El passiu importa un total de 19.976.088,00€, subdividit en passiu no corrent (13.030.418,92€) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any (6.945.669,08€).

L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es troba completament finançat amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra (diferència entre actiu corrent i passiu corrent) de 23.828.669,99€, que representa un 343,07% del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament.

Per altra banda, el plenari ha donat compte de l’estat d’execució del segon semestre del Pressupost Municipal en compliment a la normativa en vigor, pel qual en l’execució dels ingressos s’ha liquidat un 66,67 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del qual s’ha recaptat el 48,20 %; en relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 95.54 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 47,60%.

Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 30,75% d’obligacions respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 98.23 %; en relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 34,99 % respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 98,67 %; i s’ha reconegut un 16,0% de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 100%.

Respecte a l’execució del pressupost d’exercicis tancats, de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats s’han pagat fins al 30 de juny el 76,07%, mentre que dels drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats s’han ingressat fins al 30 de juny el 20,96%.

Les existències de tresoreria, a 30 de juny de 2021, ascendeixen a 30.815.119,66€; mentre que a data 30 de juny de 2021, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 15.861.252,30€, que representa un 33,75 % dels drets reconeguts nets corrents liquidats en l’exercici 2020, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article