La taxa metropolitana de tractament de residus i el tribut metropolità de l'AMB tindrà un augment del 3 %

Política.

L’ ens supramunicipal colla la butxaca de la ciutadania metropolitana.
L’ ens supramunicipal colla la butxaca de la ciutadania metropolitana.

La franja (tipologia A i B) representa el 78 % dels usuaris domèstics, i el 71 % respecte de tots els usuaris, domèstics i no domèstics. Als usuaris domèstics amb un tipus d’habitatge A o B no se’ls incrementarà la tarifa respecte al 2021.

L’increment de tarifes de la resta d’usuaris domèstics (tipus d’habitatge D, E, F, G, H, I), així com dels usuaris no domèstics, serà del 5,1 %.

Cal recordar que l'AMB bonifica el 100 % de la TMTR a les famílies més vulnerables de la metròpolis, actualment, aquesta bonificació es quantifica en 1.600.000 €.

La TMTR l'abonen tant els domicilis particulars com les activitats econòmiques, i contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, 1.200.000 domicilis i 150.000 establiments paguen la TMTR a través del rebut de l'aigua.

Les tarifes de la ciutadania de cada municipi es modulen en funció de la quantitat de residus produïts en cada localitat, i del nivell de recollida selectiva assolit; així, com menys residus es produeixen i més recollida selectiva es fa, més baixa és la TMTR.

Actualment, la TMTR només cobreix aproximadament un 85 % del cost de tractament de residus generats en els domicilis particulars i establiments de l'àrea metropolitana, la resta va a càrrec del pressupost general de l'AMB.

El Consell Metropolità també ha aprovat provisionalment l'ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità (TM) per als 36 municipis pertanyents a l'AMB.

Aquest impost s'estableix per finançar la prestació dels serveis metropolitans tant en l'àmbit de la mobilitat com en el de l'espai públic i les infraestructures, el tractament de residus i el cicle de l'aigua, i per impulsar polítiques d'ocupació estable i d'habitatge assequible, entre d'altres.

L’augment en les quotes serà del 3 %, sempre que no hi hagi hagut alteracions del valor cadastral dels immobles en alguna actualització recent.

De la mateixa manera, es manté el valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità. Aquest valor és de 46.210,11 €, o bé de 72.033,78 € en els municipis en què s'hagi aprovat una nova valoració els anys 2012 i 2019.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article