El pressupost de Corbera puja a un total de 16.6MEUR 217000 euros més que en el pressupost de l'exercici 2021

Política.

Arxiu.
Arxiu.

Com en exercicis anteriors, els ingressos de l'Ajuntament s'obtenen majoritàriament dels impostos directes, entre els quals l'impost que reporta més recursos, és l'IBI.

Al 2022 però, la recaptació serà inferior, ja que es manté el tipus d´aquest impost i motivat també per l´augment significatiu de les bonificacions satisfetes a molts veïns i veïnes per la instal•lació de plaques solars en els seus habitatges.

La segona font d'ingressos, és la recepció de subvencions d'altres administracions públiques, destacant les provinents de l'Administració de l'Estat. En l´exercici 2022 sobresurt l'augment d'aquests ingressos.

Fer esment de la rellevància dels nous recursos provinents de la Àrea Metropolitana de Barcelona per un import de 200 milers d'euros, destinats al finançament de les despeses que suposa la implementació del model de recollida de residus Porta a Porta.

Pel que fa a les taxes i preus públics, la tercera font d'ingressos de l'Ajuntament, destaca l'augment d'uns 74 milers d'euros d'ingressos en la venda de residus com a resultat de la previsió de la millora en la recollida de residus per fracció.

El model de recollida en el Porta a Porta suposarà una millora significativa en la recollida dels diferents tipus de residus i en conseqüència, un augment d'ingressos en la venda dels residus per fracció.

Finalment, es preveu obtenir nous préstecs d'entitats financeres per un import total de 1.4MEUR que es destinaran a finançar els projectes d'inversió que es preveuen dur a terme en el exercici 2022, dels quals destaquen l'arranjament del camp de futbol municipal, les obres previstes en els diferents centres escolars, les obres destinades a millorar carrers, voreres i clavegueram i a la millora dels parcs infantils.

Tanmateix, en el 2022 esta previst adquirir un nou camió pels bombers voluntaris per dur a terme les seves tasques en la extinció d'incendis.

En el conjunt de les despeses previstes per l'exercici 2022, destaquen les despeses de personal que estan composades dels sous i salaris de la plantilla de l'Ajuntament. Respecte l'any anterior s'ha augmentat aquest import amb l´increment salarial previst en els pressupostos generals de l'Estat.

En el concepte de despeses per bens corrents i serveis, inclou tot tipus de conceptes per dur a terme els diferents serveis que executa l'Ajuntament.

En el 2022 destaca l'augment significatiu de les despeses destinades a la implementació del model de recollida de residus mitjançant el sistema del Porta a Porta.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article