Sant Vicenç dels Horts ja té el Pla local d’habitatge 2021-2026

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

El Pla també detecta les necessitats del municipi en matèria d’habitatge i defineix els mitjans per donar-hi resposta. Amb aquest propòsit, el document s’estructura en tres fases, una primera d’anàlisi i diagnosi, una segona en la que es defineix el pla d’acció i una tercera fase de tramitació.

Sobre la primera fase, el document ressalta que al ser un municipi metropolità, aquest està influenciat per les dinàmiques socials i econòmiques que això implica, marcat per tenir un terme de dimensions reduïdes amb una gran majoria de sòl urbà que està força esgotat i amb poques possibilitats de noves zones de creixement.

El municipi també presenta dues estructures urbanes diferenciades com son el nucli antic i l’eixample, i les zones d’urbanitzacions, amb un parc edificat d’habitatges envellit i també amb condicions d’accessibilitat desfavorables.

En la diagnosi, com a elements clau a tenir en compte hi ha l’especial atenció cap als diferents col•lectius socials afectats per les necessitats d’habitatge, les millores que caldrà fer al parc existent i tenir en compte l’àmbit territorial on es situa el municipi per veure com pot ajudar en el foment de nous instruments administratius.

Per donar resposta a les necessitats detectades s’han definit quatre objectius com son vetllar per l’atenció als col•lectius amb vulnerabilitat residencial, impulsar modificacions en el planejament per facilitar el creixement d’habitatge, promoure nous instruments i recursos per a les polítiques d’habitatge, i millorar la qualitat del parc residencial.

Aquests objectius s’han transformat en la proposta de 48 actuacions que inclouen tant aquelles que ja s’estan realitzant des del consistori, com també propostes en el marc dels treballs de redacció del mateix pla així com de propostes sorgides del procés de participació ciutadana que s’ha fet durant l’elaboració del Pla.

D’aquestes actuacions se’n poden ressaltar el programa d’habitatge compartit per a persones joves i el programa d’habitatge intergeneracional; la construcció d’habitatges de protecció oficial i d’allotjaments dotacionals, o la proposta de diferents estudis urbanístics per a la transformació de sòls o per valorar diferents viabilitats.

Altres accions importants estan relacionades amb convenis amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, el patrimoni públic de sòl i habitatge (PPSH) i les actuacions en solars i habitatges buits.

També es destaca la necessitat de crear ajuts per a la rehabilitació i l’accessibilitat, les bonificacions per a la generació d’energia sostenible als habitatges i la dotació de recursos humans per l’Oficina Local d’Habitatge per l’execució, el seguiment i l’avaluació del PLH.

Pel que fa a les diferents actuacions d’adquisició, captació i construcció d’habitatge d’ús social, el Pla preveu un augment de 25 habitatges de protecció oficial (HPO) de lloguer, 145 allotjaments dotacionals i 8 d’emergència.

També es contempla reduir el percentatge d’habitatges que actualment no són accessibles, així com millores en l’eficiència energètica del parc existent. Tots els ajuts planificats han de permetre millorar les condicions d’accés a l’habitatge tant a la gent jove com a les famílies en risc d’exclusió residencial.

Comentaris

Purificación Beatriz Utrilla Serrano Sant Vicente Dels Horts
1.

Esta muy bien en pensar en las personas como yo necesitada en una vivienda yo nesito una vivienda para mi hija y para mi de protección oficial

Comenta aquest article