Nou instrument per impulsar el sector primari i conservar el mosaic agroforestal a l’ àrea metropolitana rural

Societat.

El Pla identifica les àrees prioritàries per a l'agricultura i regula els horts comunitaris d'iniciativa pública i els horts individuals.
El Pla identifica les àrees prioritàries per a l'agricultura i regula els horts comunitaris d'iniciativa pública i els horts individuals.

El nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), redactat i tramitat per l'AMB i aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya, crea un nou instrument per impulsar el sector primari i conservar el mosaic agroforestal.

Es tracta del Pla de gestió de la finca, un mecanisme que facilita als propietaris el desenvolupament de determinats usos admesos a les masies i cases rurals catalogades, com ara els artesanals o els de restauració, entre d'altres. Una de les propostes del PEPNat és fomentar hàbitats i paisatges agraris en forma de mosaic que afavoreixin la biodiversitat.

Així, el PEPNat reconeix i identifica unes àrees prioritàries per a l'agricultura i la ramaderia. Es tracta de zones òptimes que es corresponen amb espais conreables o fàcilment recuperables, on es facilita la implementació de l'activitat. També cal destacar la regulació dels horts comunitaris d'iniciativa pública i els horts individuals.

Els primers, que s'hauran d'ubicar preferentment en l'àmbit funcional, s'admeten únicament a la vora externa (400 metres del límit del Parc) i mitjançant la redacció d'un pla especial, mentre que els segons es corresponen amb horts per a l'autoconsum i es troben forçosament vinculats a una masia o a altres construccions del Catàleg.

Els horts que no compleixin aquestes condicions —ja identificats i cartografiats pel PEPNat—, i en especial els que suposin un impacte paisatgístic negatiu, s'eradicaran i s'hi farà una restauració paisatgística.

D'aquesta manera, el PEPNat fa una aposta ferma per la corresponsabilitat i la cogestió com a elements de conservació activa del Parc, fent-ne partícips els propietaris.

Els beneficis d'aquesta fórmula de corresponsabilitat són múltiples: manteniment de la superfície agrícola i de l'extens patrimoni construït, millora de la biodiversitat, mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic, prevenció dels riscos naturals, provisió d'aliments de proximitat, etc.

D'una banda, el PEPNat valora la importància de les activitats primàries en la conservació del mosaic agroforestal i vetlla per la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat davant dels diferents riscos i la lluita passiva en la prevenció d'incendis forestals i, de l'altra, re­coneix el seu paper de generador de rendes econòmiques i de dinamització del territori.

Aquests dos motius impliquen que el Pla mantingui i adeqüi les activitats de valorització dels recursos natu­rals i fomenti l'economia verda.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article