El Ple de l’Ajuntament de Gavà enceta el III Pla Local d’Igualtat, el Pla de Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere i el Pla Local de Joventut

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Tres plans que marquen el full de ruta pels propers anys en matèria d’igualtat, inclusió i oportunitats per al jovent. Els tres documents són el resultat de diferents processos participatius, amb la implicació de la ciutadania, entitats i personal tècnic i polític de l’Ajuntament.

Aquest treball conjunt ha donat com a resultat l’elaboració dels diferents plans i els punts a treballar i les accions concretes a aplicar per avançar en aquestes polítiques.

El Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere 2022-2025 és l’instrument que ha de permetre fer un pas endavant en la protecció i promoció dels drets de les persones LGTBI en general, i d’aquelles residents a la ciutat en particular.

El document recopila les actuacions a desenvolupar per l’Ajuntament fins al 2025 amb l’objectiu de fer de Gavà un espai respectuós i segur on es garanteixin els drets de la comunitat LGBI.

Al mateix temps, es mostra el compromís amb les polítiques LGTBI i la ferma voluntat de treballar per una ciutat diversa, segura, igualitària i lliure de LGTBIfòbia.

El Pla d’acció consta de 9 línies i un total de 65 accions que tenen com a missió principal que les persones que ho necessiten puguin viure sense que se sentin amenaçades i vegin respectades les llibertats individuals.

Entre altres accions a desenvolupar, s’inclouen les següents: - Fomentar el respecte a la diversitat afectiva, sexual i de gènere als centres educatius i en l’àmbit esportiu.

- Reforçar el paper del SAI (Servei d’Atenció Integral) i la seva coordinació amb escoles, entitats i clubs. - Dotar la biblioteca municipal de materials sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere.

- Establir mecanismes de denúncia i acompanyament per a les víctimes d’LGTBIfòbia. - Promoure la visibilitat, el reconeixement i l’atenció de les persones LGTBI grans. - Suport a les entitats LGTBI del municipi i la comissió jove LGTBI.

- Accions de formació. El Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Gavà 2022-2026, inclou 78 accions organitzades en tres línies estratègiques.

Un dels principals objectius que es vol assolir amb aquest tercer Pla és incorporar transversalment la perspectiva de gènere. Es treballarà per promoure activament la igualtat efectiva entre dones i homes en el conjunt de les actuacions del Consistori.

D’altra banda, es vol garantir l’equilibri en la representació i participació de les dones en totes les esferes de la vida i situar la igualtat en el centre de les polítiques municipals.

Altres objectius són: garantir l’accés a l’educació i la cultura des d’una perspectiva de gènere, prevenir i actuar contra les violències masclistes i reduir les desigualtats territorials dins la ciutat. Entre les accions a desenvolupar trobem: - Ampliació dels serveis del SIAD

- Ajuts a persones víctimes de violència masclista - Programa de salut comunitària per a dones cuidadores - Dissenyar i implementar un Pla de Formació per Incorporar la Perspectiva de Gènere a les actuacions municipals. - Incorporar clàusules socials i de gènere a la contractació municipal.

- Garantir perspectiva de gènere a les beques que gestiona l’Ajuntament. - Manual per un ús inclusiu i no sexista de les comunicacions de l’Ajuntament. - Actualització del Protocol d’Assetjament existent on s’inclou el mobbing.

- Acompanyament i assessorament a espais, iniciatives o agrupacions informals de dones feministes i/o grups mixtes amb perspectiva feminista i incentivar la seva participació a la vida pública i política.

El Pla de Joventut és una eina que permetrà desenvolupar les polítiques de joventut a la ciutat d’aquí a l’any 2028. L’objectiu és donar resposta a les noves necessitats detectades i expectatives del jovent del municipi.

En aquest sentit, la seva missió és posar a l’abast i oferir recursos, eines i instruments als i les joves per tal que siguin responsables i protagonistes del seu projecte de vida, al llarg de la seva trajectòria vital i a través de la interacció individual i col•lectiva amb el seu context social, polític i econòmic.

Els àmbits i accions que s’aborden són: - Educació i Formació: potenciar el Pla de Transicions Escola-Treball, suport a l’estudi amb l’obertura de les aules d’estudi diürnes i nocturnes i les Beques Gavà Jove.

- Treball i Mercat laboral: intensificar el Servei d’Orientació per l’Ocupació i la Formació, foment del Pla de primeres oportunitats laborals (Joves en pràctiques, programes ocupacionals d’estiu), curs de monitor/a de lleure, valoració d’implementació de Casa d’Oficis.

- Habitatge i emancipació: ajuts al pagament del lloguer per joves, impulsar la captació d’habitatges destinats a joves, projecte d’estudi Masoveria Urbana.

- Salut i Benestar: ampliació del Punt d’Escolta Afectiva, la potenciació dels agents de salut, el projecte de patis oberts, educador/es en accions d’oci nocturn i dinamitzadors/es en l’espai públic.

- Igualtat i Diversitat: pla d’atenció a les situacions de discriminació i foment dels espais segurs i sensibilització en matèria d’igualtat en els espais relacionals dels i les joves (Guia educativa, dinamització en l’espai públic, punts liles i programes de caire inclusiu entre d’altres. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article